Poland
Brussels,

COVID-19 recovery funds risk closing down the long distance passenger rail market in Poland

The Polish government’s new draft recovery plan foresees the purchase of significant amount of new long distance rail rolling stock: 38 Push-Pull train sets and 45 locomotives with subsidy of €482.5 million. But with a big catch: the state-owned long distance rail operator “PKP Intercity” is the only beneficiary.

Download
Brussels,

Krajowy Plan Odbudowy zagrożeniem zamknięcia rynku kolejowego w Polsce Pozbawienie sensu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

Nowy polski rządowy projekt planu odbudowy przewiduje zakup dużej ilości taboru kolejowego dla połączeń dalekobieżnych za znaczące środki pienieżne: 38 zestawów kolejowych typu Push-Pull oraz 45 lokomotyw z dotacją 482,5 miliona euro. W pozornie dobrej informacji, jest ale jeden haczyk: jedynym beneficjentem jest państwowy operator kolejowy PKP Intercity.

Download
Warsaw & Brussels,

POLAND: rail incumbent will be protected for 10 more years, undermining the single EU rail market & the EU Green Deal

Evidence shows that wherever rail market opening has occurred so far in Europe, this has led to: more innovation; improved quality; lower fares; less subsidy and modal shift to rail, away from less sustainable transport modes. Alas, in Poland, any hope of any such progress was undermined last week when the government published its plan to sign a new long term contract with state incumbent PKP Intercity for the next 10 years, even before the existing one expires (in 2021).

Download
Warszawa/Bruksela,

POLSKA: państwowy przewoźnik kolejowy będzie chroniony przez następne 10 lat niezgodnie z założeniami jednolitego rynku kolejowego Unii Europejskiej, jak i europejskiego „Green Deal”

Doświadczenie wskazuje, że wszędzie tam, gdzie w Europie miało dotychczas miejsce otwarcie rynku kolejowego, doprowadziło to do: zwiększenia innowacyjności; podniesienia standardu usług; obniżenia opłat; zmniejszenia dotacji i zwiększenia udziału kolei – która jest najbardziej zrównoważonym środkiem transportu – w transporcie pasażerskim. Niestety, w Polsce wszelka nadzieja na taki rozwój sytuacji została utracona w zeszłym tygodniu, kiedy to rząd opublikował swój plan podpisania nowego długoterminowego kontraktu z obecnym państwowym przewoźnikiem – PKP Intercity – na kolejne 10 lat, nawet przed wygaśnięciem dotychczasowego (w 2021 r.).

Download
Brussels,

Poland: vertical integration is the problem, not the solution.

ERFA and ALLRAIL are very disappointed to hear that the Polish incumbent PKP is planning to integrate all public operators and infrastructure into one holding with joint management of finances, personnel & procurement

Download